I denne videoen skal vi føre beviset for abc-formelen. Altså, vi starter med uttrykket [tex]ax^2+bx+c = 0[/tex] og bruker algebra for å isolere x, og ende opp med [tex]x = frac{-b pm sqrt{b^2-4ac}}{2a}[/tex]