Vi faktoriserer et polynom i andregrad. Vi bruker andregradsformelen til dette, og finner dermed nullpunktene til uttrykket, og lager et faktorisert uttrykk ved hjelp av disse.

Generelt sett kan andregradsuttrykk faktoriseres slik:

[tex]ax^2+bx+c = a(x-x_1)(x-x_2)[/tex], der [tex]x_1[/tex] og [tex]x_2[/tex] er nullpunktene.