Vi ser på hvordan vi forkorter brøker. Hva vi kan gjøre og hva vi absolutt IKKE kan gjøre!