Vi ser på fullstendige kvadrater, og hvordan vi kan bruke slike til å faktorisere uttrykk.