Vi ser på hvordan vi kan bruke fullstendige kvadrater til å faktorisere andregradsuttrykk.