Vi ser på tredje kvadratsetning, også kjent som konjugatsetninga, og beviser også den på to måter; utregning og geometrisk illustrasjon.

[tex]a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)[/tex]