Vi ser på andregradslikninger med to ledd.

Vanligvis får vi andregradslikninger oppgitt på formen [tex]ax^2 + bx + c = d[/tex], men vi ser nå på tilfeller der [tex]b = 0[/tex] som gjør at førstegradsleddet faller bort, og vi sitter igjen med [tex]ax^2 + c = d[/tex].

Vi går da tilbake til metoden med å isolere x på den ene siden av likhetstegnet for å løse likningen.