Vi løser ulikheten [tex]3x-7 > 2[/tex] ved å tegne og evaluere grafer tilhørende uttrykkene.