Vi ser på likninga [tex]x^3-3x^2+2x=0[/tex]

Dette er en likning av tredje grad, men kan likevel løses med andregradsformelen hvis vi faktoriserer før vi setter i gang.