Vi ser på likninga [tex]x^4-10x^2+9=0[/tex] og hvordan vi også kan løse denne fjerdegradslikninga ved hjelp av andregradsformelen.

Denne gangen bruker vi substitusjon for å omskrive likninga.

Ved å sette [tex]u=x^2[/tex] kan vi skrive om likninga til [tex]u^2-10u+9=0[/tex] som kan løses ved hjelp av andregradsformelen, for dette er jo tross alt en andregradslikning.