Vi ser på hva det innebærer når noe er opphøyd i en brøk.