Vi ser på definisjonene av sinus, cosinus og tangens.