Vi ser på hva absoluttverdien av et tall vil si, og hvordan vi kan skissere grafen.