En annen måte å finne absoluttverdien av et komplekst tall på, er å gange den med sin egen kompleks konjugerte. Formelen er grei å huske:

[tex]zar z = |z|^2[/tex]