Vi ser på enda en ny måte å skrive komplekse tall på. Dette er en videreføring av polar form, som betyr at vi fremdeles bruker radius og vinkel, men på en mye enklere form.

På polar form har vi at [tex]z = r(cos heta + i sin heta)[/tex]

Parentesen her kan omskrives ved å bruke Eulers formel.

[tex]e^{i heta} = cos heta + i sin heta[/tex]

Dermed kan komplekse tall skrives på formen

[tex]z=re^{i heta}[/tex]