Vi ser på hvordan vi ganger sammen et tall med en hel matrise. Dette refereres i noen tilfeller til som multiplisering av en skalar med en matrise, der skalaren er konstanten vi bruker.