Vi setter i gang en spilleliste der vi gjennomgår en del oppgaver som er veldig vanlige i et hvilket som helst statistikk-kurs. Dette innebærer ting som grunnleggende sannsynlighet, forventning og varians, sannsynlighetsfordelinger, diskret og kontinuerlige stokastiske variabler, kovarians og korrelasjon, sannsynlighetstetthet og fordelingsfunksjon, sentralgrenseteoremet, estimasjon og konfidensintervall, hypotesetesting og regresjon.

Oppgavene er laget av UDL.no i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, men er nyttige for studenter som tar statistikk hvor som helst!

Vær oppmerksom på at det brukes formelsamling og tabeller i PDF-format, som du kan se og/eller laste ned her:

https://download.udl.no/statistikk_formler.pdf
https://download.udl.no/statistikk_tabeller.pdf

Lykke til!