Vi bruker standardnormalfordeling til å regne ut sannsynligheten for at en stokastisk variabel tar en verdi som er større enn, eller lik en konstant. Altså [tex]P(X geq x)[/tex].

For å gjøre dette, bruker vi en tabell over ferdig utregnede verdier for fordelingsfunksjonen. Slike tabeller får man utdelt ved eksamen.