Vi blir bedt om å finne et 95% konfidensintervall for [tex] heta[/tex]. Dette gjøres ved å bruke estimatoren for [tex] heta[/tex], og angi en feilmargin lik den kritiske verdien, som vi også finner.