[i]Forventet antall feil har hittil ligget på 3.5. Er det noen grunn til å hevde at antall feil har blitt mindre? Formuler en hypotesetest og gjennomfør den. Hva blir konklusjonen når vi krever 5% signifikansnivå?[/i]

Her fortsetter vi å bruke t-fordeling siden vi fremdeles ikke har fått oppgitt noen [tex]sigma[/tex]-verdi.