Vi finner nå kovariansen og korrelasjonskoeffisienten mellom de to stokastiske variablene X og Y. Med dette kan vi undersøke om den intuitive avgjørelsen vi tok i 7a var riktig.