Vi finner forventningen til den stokastiske variabelen E(X), samt medianen.

Når vi snakker om kontinuerlig fordelte stokastiske variabler, så er medianen den verdien m som oppfyller likninga [tex]P(X geq m) = frac12[/tex]. Dette kan vi derfor finne med et nytt bestemt integral, der vi løser for m. Vi merker oss også at når vi snakker om bestemt integral, så forsvinner uansett x fra likninga, slik at m er den eneste ukjente, så likninga blir veldig lett etter integralet er løst.

Vi tegner deretter inn E(X) og medianen på figuren/grafen.