Vi ser her på litt av logikken bak hvordan vi velger hva vi skal substituere i integralet.