Varians er et mål på hvor stor spredning vi forventer å få mellom resultatene vi måler og forventningsverdien til målingene. Utregninga er veldig lik den for forventningsverdi nettopp fordi varians ER en forventning. Nemlig en forventning til spredninga i målingene.

Vi diskuterer litt av motivasjonen bak varians, og regner ut et eksempel underveis.